The Fang Strikes

Meet Fang. You’ll wish you hadn’t!